Generalforsamling 2020 – indkaldelse

Så er det blevet tid til afholdelsen af årets ordinære generalforsamling i TAAF den 26. februar 2020, kl. 17.30-19. Vi mødes i lærerværelset på Ole Rømerskolen, afdeling Selsmosen, dér hvor vi også holdt julehygge.

Mød op og støt klubben, mens børnene træner. Vi sørger for drikkevarer og lidt sødt.


Den foreløbige dagsorden er som følger:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Valg af stemmetællere
4.   Bestyrelsens beretning
5.   Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
6.   Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for det kommende år
7.   Fastsættelse af kontingent
8.   Opdatering af vedtægter
9.   Behandling af indkomne forslag
10. Valg af formand i lige år
11. Valg af kasserer i ulige år (da Margit stopper, vil der være ekstraordinært valg af kasserer)
12. Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer i ulige år
13. Valg af et ordinært bestyrelsesmedlem i lige år
14. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen
15. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen
16. Nedsættelse af kommisorier
17. Eventuelt

Forslag til dagsordenen, skal det sendes til formanden senest den 12. februar. Den endelige dagsorden samt bilag udsendes en uge inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: formandsskifte

Taastrup Fægteklub har til generalforsamlingen i går fået ny formand. Ny formand er Meena Hussain. Michael Hansen fortsætter i bestyrelsen som almindeligt medlem.

Derudover vedtog generalforsamlingen:

  • at der indførers familierabat på grundkontingentet.
  • at der oprettes et træner udvalg betående af trænerne Laith, Michael, samt af Jørgen
  • at der oprettes et talent udvalg bestående af trænerne Laith, Michael samt af Michael og Jørgen.

Familierabat

Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen at vi indfører familierabat, så alle medlemmer fra samme husstand efter det første får 33% rabat på kontingentet. Første medlem betaler således 125 kr/md, andet og følgende medlemmer betaler 85 kr/md. Det er altid billigste medlem der får rabatten.

Kontingentstigning

På den ekstraordinære generalforsamlinge fredag blev koningentstigningen vedtaget. Fremover er kontingentet 125 kr/måned, eller 175 kr/måned, hvis man ønsker at følge talent træning med Laith.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i TAAF

Fredag den 21. september kl. 17.15

Begrundelse for indkaldelse:

Da bestyrelsen i det daglige har været ramt af 2 bestyrelsesmedlemmers børn er stoppet som fægtere, har klubben været ramt af lavt aktivitetsniveau i bestyrelsen. Ønsket er at gøre bestyrelsen fuldtallig igen – og gerne med bestyrelsesmedlemmer, der har tid og lyst til at være aktive. Olivers far Jørgen har tilbudt at træde ind i en aktiv rolle.

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen arbejde på at liste alle løbende opgaver, dels så en opgave som frivillig bliver overskuelig, ligesom ingen forpligtiger sig til opgaver udover den tid, de selv kan overskue (eksempelvis våbenmester).

Samtidigt ønsker bestyrelsen at tilknytte Laith mest muligt til klubben, så fægtere der ønsker dette kan tilvælge specialtræning ud over den tid, hvor Laith træner alle.

Det foreslås at gebyret for alle medlemmer forhøjes til DKK 1.500 pr. halvår (125 kr/md) for at dække klubbens omkostninger til den løbende træning. Samtidigt foreslås det at kontingent for medlemmer, der ønsker at tilvælge specialtræning forhøjes til DKK 2.100 pr. halvår (175 kr/md).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af to ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer.

6. Muligvis valg af revisor (hvis Jørgen indtræder i bestyrelse, skal vælges ny revisor).

7. Evt.

Klubben flytter

Efter sommerferien flytter vi til Selsmoseskolens hal B. Den ligger lige ved siden af Taastrup Teater, og ikke ret langt fra Spangsbergs fabriksudsalg.

Vores tider vil være Onsdag og Fredag kl. 17:00 – 18:30.